Forside
FORSIDE
VANDINFORMATION
ADMINISTRATION
SELVBETJENING
KONTAKT OS
  PROFIL     Forside > Profil > Historie
 
Personale
Bestyrelse
Historie
 
 
   
Historie

I 2006 kunne Helsinge Vandværk fejre 100-års jubilæum.

Nedenfor kan du læse et uddrag af vandværkets historie.

Hvordan begyndte det ?

Borgerforeningen afholdt 2. maj 1905 et møde angående anlæg af et vandværk. Et udvalg: Kroejer L. Hansen, manu-fakturhandler A. Dohn, dyrlæge J. Gram og vejassistent Ernst, nedsattes til at arbejde videre for sagen. Efter at udvalget havde beset forskellige vandværker i Nordsjællands landsbyer, fik man tegnet 70 vandhaner.

Sognerådet gav i juni måned koncession, og i september måned tilladelse til nedlægning af vandrør i kommunens veje, men nægtede garanti for et lån, selv om der opsattes en del brandhaner i byen. Vandværket kostede i alt 20.188 kroner foruden grunden, der kostede 50 øre pr. kvadratalen.

Konstituerende generalforsamling afholdtes 31. juli 1905, hvor de tre udvalgsmedlemmer Gram, Hansen og Ernst valgtes til bestyrelsen med Dohn som suppleant. Der var anlagt 51 stophaner, 105 køkkenhaner og 4 brandhaner. Et lån på 23.500 kr. optoges i Helsinge Sparekasse, og driften af vandværket åbnedes 22. maj 1906.

Det viste sig snart nødvendigt på grund af vindstille at an-skaffe som drivkraft en elektromotor, hvortil optoges et nyt lån på 1200 kr. Vindmotoren nedblæste den 26. januar 1908, og den nye motor blev beskadiget i novemberstormen samme år.

I sommeren 1916 klagede interessenterne i den højere liggende bydel over det svage vandtryk, og efter flere for-handlinger vedtoges det i 1923 at bygge vandtårn med filtre, der toges i brug 1. september 1925. Udgifterne androg ca. 33.600 kr. I året 1936 var der vandindlæg i 120 ejendomme, og hovedledningerne havde en længde af 2,2 kilometer.

I maj 1939 modtog vandværket fra Helsinge Kommune en anmodning om at forsyne Helsinge Skole med vand. For-handlingerne endte med, at Sognerådet bestemte sig for at anlægge eget vandværk til brug for skolen. Samtidig arbej-dede vandværkets bestyrelse på planer om et nyt vandværk på en del af elektricitetsværkets grund.

Efter at Sognerådet havde ladet udføre en 83 meter dyb boring på skolens grund, optoges forhandlinger i 1940 mel-lem Sognerådet og vandværket, der resulterede i, at Sogne-rådet overdrog boringen til vandværket, imod at skolen blev forsynet med nødvendigt vand.

Der anlagdes i årene 1940-1943 med en udgift af 48.902 kr. et nyt vandværk, foreløbig dog med en mindre ydeevne.

Det nye vandværk er, gennem en ny rørledning til Torvet, sat i forbindelse med det gamle rørsystem og arbejder automa-tisk i tilslutning til det gamle vandværk.

Vandværket og dets daglige virksomhed

Helsinge Vandværk har lige fra starten været et privat vand-værk, oprindeligt et I/S, senere et SMBA.

Det første vandværk samt efterfølgeren blev anlagt på VANDVÆRKSVEJ. På en ekstraordinær generalforsamling i 1960 blev det besluttet at opføre et nyt vandværk med vand-tårn og filtre på Ridebanevej. Overslagssummen var på 550.000 kr. Kapaciteten var beregnet til 1100-1200 husstan-de med ca. 4600 beboere. Dette antal regnede man først ville blive nået omkring 1985. Det var forventet, at det nye vandværk kunne tages i brug i 1963.

Allerede i 1962 blev det oplyst, at anlægsudgiften måtte forventes at stige fra 550.000 kr. til 1.090.000 kr. samt yderligere 210.000 kr. ved en udbygning til 11.000 – 12.000 personer. Det nye vandværk blev indviet i sommeren 1965.

Vandtårnet gennemgik en større renovering i 1986 og i 2004. Tilbygningen med 1. sal blev taget i brug i 1988.

Indførsel af vandmålere

Indførelse af vandmålere blev første gang drøftet på gene-ralforsamlingen i 1957, herunder også en prøveopsætning i forskelligartede virksomheder og beboelsesejendomme.

Generalforsamlingen modtog forslaget med begejstring og henstillede til bestyrelsen at sætte dette arrangement i gang.
Det lykkedes dog først i 1994 at etablere en total opsætning af målere. Som det ses under udviklingen af vandforbrug, har måleropsætningen haft en gavnlig virkning på den forbrugte vandmængde.

Udviklingen i antal interessenter og udpumpet vandmængde i perioden 1986 – 2005:

År Interessenter Udpumpet m³
1986 2502 830.000
1990 2577 785.348
1995 2649 728.988
2000 2666 514.652
2005 2818 499.003

 

 

 

 

Som det ses, har den udpumpede vandmængde i 1986 været næsten det dobbelte af, hvad man i 1960 havde forestillet sig. I forbindelse med indførelse af vandmålere og grøn afgift (vandskat), har den årligt udpumpede vandmængde udviklet sig i nedadgående retning med ca. 40 % uanset, at antallet af interessenter har haft en fremgang på ca. 13%.

Antallet af boliger, som får leveret vand fra Helsinge Vand-værk, er en hel del større end antallet af interessenter, idet andelsboligforeninger, boligselskaber og flerfamilieshuse kun udgør én interessent pr. enhed.

Vedtægter

På generalforsamlingen i 1956 blev det foreslået, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet fra tre til fem. Ved en granskning af de 50 år gamle vedtægter viste det sig imidler-tid, at forslaget ikke kunne behandles, men måtte henvises til en ekstraordinær generalforsamlig med henblik på revision af vedtægterne.

Det blev på samme generalforsamling oplyst, at der nu var installeret 50 vandklosetter i byen, og at man forventede flere i løbet af året.

Få formænd gennem de 100 år

Vandværkets første formand Dyrlæge J. Gram, fungerede fra 1905 til 1950, hvor han døde. Dyrlæge Gram var således formand uafbrudt i 45 år, en periode, hvor der skete en vældig udvikling i vandværkets virksomhed.

I perioden fra 1950 og til dato har vandværket kun haft ni formænd.

Den nuværende formand, ingeniør Bjarne Jørgensen, har været på posten siden 1990.


 
MojoMedia